หมวด ฉ. สำนวน และ สุภาษิตไทย

ฉลาดแกมโกง  หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต ทางไม่ดี

ฉ้อราษฎร์บังหลวง  หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวงหรือเบียดบังเงินหลวง

ฉิ่งเสียงแตก  หมายถึง ปากไม่ดี เก็บความรับไม่อยู่