คำพังเพย  เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ(อุปมา) ต่อเหตุกา […]...